شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

arashm9000

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

اکسل ويرايش سطر و ستون /اضافه كردن ستون/تغيير ارتفاع سطر/تغيير پهناي ستون/مخفي كردن ستون يا سطر

ويرايش سطر و ستون


اضافه كردن سطر :

روش اول :

1- بر روي سطري كه مي خواهيم سطر جديد قبل از آن اضافه شود ، كليك مي كنيم .

2- منوي Insert را انتخاب مي كنيم .

3- گزينه Row را انتخاب مي كنيم .

روش دوم:

1- بر روي سطري كه مي خواهيم سطر جدي قبل از آن اضافه شود كليك راست مي كنيم .

2- از منوي باز شده Insert را انتخاب مي كنيم .

نكته :

سطرهاي زيرين به پايين رانده مي شوند .
اضافه كردن ستون :

روش اول:

1- بر روي ستوني كه مي خواهيم ستون جديد قبل از آن اضافه شود ، كليك مي كنيم .

2- منوي Insert را انتخاب مي كنيم .

3- گزينه Column را انتخاب مي كنيم .

روش دوم :

1- بر روي ستوني كه مي خواهيم ستون جديد قبل از آن اضافه شود راست كليك مي كنيم .

2- گزينه Insert را انتخاب مي كنيم .

نكته : ستون قبلي به جلو رانده مي شود.

اصطلاح : از Insert Row براي اضافه كردن سطر و از Insert Column براي اضافه كردن ستون استفاده مي شود .
تغيير ارتفاع سطر:

براي تغيير ارتفاع سطر به دو روش مي توان عمل كرد :

روش اول:

كافي است به مرز بين سطر بعدي رفته تا مكان نما به صورت يك فلش دو سر درآيد . سپس مرز سطر را به محل مورد نظر Drag مي كنيم . در حين Drag كادر كوچكي ظاهر مي شود كه اندازه سطر را نشان مي دهد .

روش دوم:

در اين روش ارتفاع به اندازه دقيق تنظيم مي شود . براي اين كار مراحل زير را انجام مي دهيم :

1- انتخاب منوي Format

2- انتخاب زير منوي Row

3- انتخاب گزينه Height

4- در كادر باز شده اندازه دلخواه را وارد مي كنيم .


نكته : به طور پيش فرض ارتفاع سطر 12.75 مي باشد .
تغيير پهناي ستون :

براي تغيير پهناي ستون به يكي از دو روش زير عمل مي كنيم :

روش اول :

كافي است به مرز بين ستون مورد نظر و ستون بعدي رفته تا مكان نما به صورت فلش دو سر درآيد سپس مرز ستون را در جهت مورد نظر Drag مي كنيم .

روش دوم:

در اين روش پهنا را به صورت دقيق تنظيم مي كنيم . براي اين كار مراحل زير را طي مي كنيم :

1- انتخاب متوي Format

2- انتخاب زير منوي Column

3- انتخاب گزينه Width

4- در كادر باز شده مقدار دلخواه را وارد مي كنيم .


نكته :

به طور پيش فرض پهناي ستون 8.43 مي باشد .

تغيير پهناي استاندارد ستون :

مي دانيم كه پهناي استاندارد ستونها 8.43 مي باشد اگر بخواهيم اين پهناي استاندارد را كم يا زياد كنيم به ترتيب زير عمل مي كنيم :

(فقط به ياد داشته باشيد اين تغيير بر روي ستونهايي اعمال مي شود كه پهناي آنها را تغيير نداده باشيم .)

1- انتخاب منوي Format

2- انتخاب زير منوي Column

3- انتخاب گزينه standard Width

4- در كادر باز شده پهناي ستون را وارد مي كنيم .
مخفي كردن ستون يا سطر:

مي توانيم يك سطر يا ستون را مخفي كنيم تا محتويات آن و كلا خود سطر مشخص نباشد. براي اين كار مراحل زير را طي مي كنيم :

1- انتخاب منوي Format

2- انتخاب زير منوي Row (براي سطر) يا Column (براي ستون)

3- انتخاب گزينه Hide

نمايان ساختن سطر يا ستون مخفي شده :

اگر بخواهيم سطر يا ستون مخفي شده را از حالت مخفي خارج كنيم مراحل زير را انجام مي دهيم :

1- انتخاب سطر (ستون) قبل و بعد از سطر (ستون) مخفي شده

2- انتخاب منوي Format

3- انتخاب زير منوي Row (براي سطر) يا Column (براي ستون)

4- انتخاب گزينه Unhide

اکسل كار با سلولهاانتخاب يك يا چند خانه/کپی.نسخه برداري و انتقال سلولها/انتقال سلولها/حذف سلول

كار با سلولها

ويرايش سلول :

اگر بر روي سلولي كه مطلبي در آن تايپ شده كليك كنيم و بخواهيم قسمتي از آن را ويرايش كنيم كليد متني سلول پاك مي شود و براي رفع اين مشكل به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم :

روش اول : بر روي سلول كليك كرده و سپس در نوار فرمول كليك كرده ويرايش را انجام مي دهيم .

روش دوم : بر روي سلول Double كليك كرده و ويرايش را انجام مي دهيم.

ويرايش صفحات كاري :

انتخاب يك يا چند خانه :

1- توسط صفحه كليد :

- براي انتخاب يك خانه كافي است با مكان نما بر روي آن برويم .

- براي انتخاب تعدادي خانه مجاور كافي است ئكمه Shift را پايين نگه داشته و با مكان نما بر روي آن حركت كنيم .

- براي انتخاب سطر جاري كافي است كليدهاي shift + spacebar را بفشاريم .

- براي انتخاب ستون جاري كافي است كليدهاي Ctrl + Spacebar را بزنيم .

براي انتخاب كاربرگ جاري كافي است كليدهاي Ctrl + shift + spacebar را بزنيم و يا Ctrl + A را مي زنيم .

2- توسط ماوس :

- براي انتخاب يك خانه كافي است با ماوس بر روي آن كليك كنيم .
انتخاب يك يا چند خانه :
1- توسط صفحه كليد :

- براي انتخاب يك خانه كافي است يا جهت نما (Arrow Key ) بر روي آن برويم .

- براي انتخاب تعدادي خانه مجاور كافي است دكمه Shift را پايين نگه داشته و با كليدهاي جهت نما بر روي آن حركت كنيم .

- براي انتخاب سطر جاري كافي است كليدهاي Shift + Spacebar را بفشاريم .

- براي انتخاب يك ستون كافي است كليدهاي Ctrl + Spacebar را بزنيم .

- براي انتخاب كاربرگ جاري كافي است كليدهاي Ctrl + Shift + Spacebar را بزنيم.

2- توسط ماوس

- براي انتخاب يك خانه كافي است با ماوس بر روي آن كليك كنيم .

- براي انتخاب تعدادي خانه مجاور كافي است دكمه سمت چپ ماوس را پايين نگه داشته و روي خانه ها Drag كنيم .

- براي انتخاب يك سطر كافي است روي شماره سطر كليك كنيم .

- براي انتخاب يك ستون كافي است روي حرف ستون كليك كنيم .

- براي انتخاب يك كاربرگ كافي است بر روي سلول * كليك كنيم .

نكته :

براي انتخاب تعدادي خانه غير مجاور با ماوس به تنهايي يا صفحه كليد به تنهايي نمي توان انتخاب را انجام داد و بايد از ماوس و صفحه كليد، هر دو استفاده كنيم . براي اين كار كافي است كليد Ctrl را پايين نگه داشته و روي خانه هاي مورد نظر كليك كنيم .

دستور برگشت :

مي توانيم عمل انجام شده را برگردانيم . فرض كنيد در سلول A1 عدد 10 را مي نويسيم و سپس آن را پاك مي كنيم . اگر در اين زمان از دستور Undo استفاده كنيم. عدد 10 بر مي گردد. براي استفاده از Undo به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم .

روش اول :

1- انتخاب منوي Edit

2- انتخاب Undo

روش دوم :

فشردن همزمان كليدهاي Ctrl + Z

روش سوم :

استفاده از آيكون Undo در نوار ابزار Standard

دستور Redo :

با اين دستور مي توانيم عمل Undo را برگردانيم . براي اجراي اين دستور به يكي ار روشهاي زير عمل مي كنيم :

روش اول :

1- منوي Edit

2- انتخاب Redo

روش دوم :

فشردن همزمان كليدهاي Ctrl + Y

روش سوم :
استفاده ار آيكون Redo در نوار ابزار
Standard
کپی ، نسخه برداري و انتقال سلولها


نسخه برداري از سلولها :

1- موضوعات مورد نظر را انتخاب مي كنيم .

2- به يكي از روشهاي زير Copy را انتخاب مي كنيم

الف – استفاده ار آيكون كپي

ب- انتخاب منوي Edit ، گزينه Copy

ج – راست كليك بر روي موضوع و انتخاب گزينه Copy

د- فشردن همزان كليدهاي Ctrl + C

3- كليك بر روي مكاني كه مي خواهيم اطلاعات اضافه شوند.

4- با يكي از روشهاي زير Paste را انتخاب مي كنيم :

الف- استفاده از آيكون Paste

ب- انتخاب منوي Edit ، گزينه Paste

ج- راست كليك بر روي موضوع و انتخاب گزينه Paste

د- فشردن همزمان كليدهاي
Ctrl + V
انتقال سلولها :

عمل انتقال مشابه عمل كپي است با اين تفاوت كه در انتقال، اطلاعات از مبدا به مقصد منتقل شده و ديگر مبدا اطلاعات وجود ندارند ولي در Copy يك نسخه از اطلاعات مبدا به مقصد منتقل مي شود . بنابراين هم در مبدا و هم در مقصد اطلاعات را داريم.

1-انتخاب موضوعات مورد نظر

2- به يكي از روشهاي زير Cut را انتخاب مي كنيم :

الف – استفاده از آيكون Cut

ب- انتخاب منوي Edit ‌، گزينه Cut

ج- راست كليك بر روي موضوع مورد نظر و انتخاب گزينه Cut

د- فشردن همزمان كليدهاي Ctrl + X

3- كليك بر روي محل انتقال موضوعات

4- به يكي از روشهاي گفته شده در حالت قبل گزينه Paste را انتخاب مي كنيم .

تذكر : وقتي كه Copy يا Cut را انتخاب مي كنيم، كادر چشمك زن به دور سلولهاي انتخابي ديده مي شود تا زماني كه اين كادر وجود واشته باشد ، Paste امكان پذير است. و زماني كه اين كادر چشمك زن از بين رفت عمل Paste انجام نمي شود . (تفاوت Excel با Word ) زماني اين كادر چشمك زن از بين مي رود كه ما عمل ديگير انجام دهيم .

اگر بخواهيم اطلاعاتي Copy يا Cut شده را داشته باشيم و دوباره از آنها استفاده كنيم ، مراحل زير را انجام مي دهيم .

1- انتخاب منوي Edit

2- انتخاب Office clipboard

3- در Task Pan منوي Clipboard ظاهر مي شود و ما مي توانيم در يك لحظه 24 مورد را در Clipboard نگه داريم و از آن استفاده كنيم .

4- موردي را كه مي خواهيم Paste كنيم انتخاب مي كنيم (در پنجره Clip Board)

5- در محل مورد نظر روي Sheet كليك مي كنيم . 6- Paste مي كنيم .

اگر بخواهيم همه موضوعات موجود در Clip board يك باره Paste شود كافي است در برنامه Clipboard روي Paste Cell ، كليك كنيم .

تذكر : اگر بر روي يك موضوع دوبار Ctrl+c را پشت سر هم بفشاريم . پنجره Clipboard باز مي شود .
حذف سلول

پاك كردن سلول و حذف سلول :

در Excel دو مفهوم براي حذف داريم ، يكي حذف محتويات يا به اصطلاح درست تر پاك كردن محتويات سلول و يكي حذف سلول ، در پاك كردن محتويات فقط محتويات سلول پاك شده و خود سلول برجاي ماند ولي در حذف سلول در حقيقت تكه انتخاب شده به طور كامل حذف مي شود. در اين حالت خود سلول و محتويات آن از بين مي روند حال به توضيح اين در مورد مي پردازيم .

پاك كردن محتويات خانه ها :روش اول :

1- خانه هاي مورد نظر را انتخاب مي كنيم .

2- از منوي Edit ، گزينه Clear را انتخاب مي كنيم .

3- زير منويي باز مي شود كه از آن Content را انتخاب مي كنيم .


روش دوم :

1- سلول را انتخاب كرده

2- دكمه del صفحه كليد را مي زنيم .

روش سوم :

1- بر روي سلول كليك راست كرده

2- Clear Content را انتخاب مي كنيم .

حذف سلول :

1- انتخاب سلول هاي مورد نظر

2- انتخاب Delete به يكي از روشهاي زير :

الف – Edit - delete

ب – R.C - delete

3- بايد دقت داشته باشيم در اين مرحله سلول ها حذف مي شوند و در نتيجه به جاي آنها حفره ايجاد مي شود كه بايد سلولهاي اطراف جايگزين اين فضاي خالي شوند. پس براي پر كردن فضاي خالي در اين مرحله متوني ظاهر شده كه شامل گزينه هاي زير است.

الف – Shift Cell Left :

باعث انتقال خانه سمت راست خانه پاك شده به جاي آن مي شود .

ب- Shift Cells Up :

خانه زيرين خانه پاك شده را بجاي آن منتقل مي كند .

ج- Entire Row :

سطر زيرين خانه پاك شده را به جاي سطري كه خانه پاك شده در آن قرار دارد منتقل مي كند.

د- Entire Column :

ستون سمت راست خانه پاك شده را به جاي ستوني كه خانه پاك شده در آن قرار دارد منتقل مي كند .

نكته :

اگر محيط فارسي بجاي ستون سمت راست ، ستون سمت چپ جايگزين مي شود .

مديريت كارپوشه - Book/ذخيره كردن Book ايجاد شده/بازسازي Recovery Document/بازكردن صفحه ذخيره شده

مديريت كارپوشه - Book

ايجاد يك Book جديد :

براي ايجاد يك فايل جديد يا يك Bookجديد به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم .

روش اول : كليك بر روي آيكون New

روش دوم: Ctrl + N (يك Book خالي ) Blank Work Book - Task Pam ظاهر مي شود - New - File
بستن يك Book باز :
روش اول : كليك بر روي آيكون Close موجود در انتهاي نوار منو
روش دوم : File - Close
ممكن است با بستن يك فايل ظاهر شود كه مي پرسد مي خواهيد فايل را ذخيره كنيد يا نه اگر No را بزنيد فايل را دخيره نمي كند . آن را مي بندد. اگر Yes را بزنيم فايل را ذخيره مي كند و آن را مي بندد كه در درسهاي بعد با ذخيره كردن فايل آشنا مي شويم .
خروج از محيط Excel :
1- كليك بر روي آيكون Close موجود ردر نوار عنوان
2- File - Exit
3- Alt+f4
ذخيره كردن Book ايجاد شده

1- به يكي از سه روش زير Save را انتخاب مي كنيم :

الف) Icon Save

ب) File - Save

ج) Ctrl+ S

2- پنجره اي باز شده كه شامل قسمتهاي زير است :

الف ) در سمت چپ صفحه تابلوي ديده مي شود كه براي دسترسي سريع به قستهاي اصلي Win ، مثل My Computer , My Document, Desktop است. كافي است بر روي گزينه مورد نظر كليك كرده تا در صفحه سفيد رنگ مقابل محتويات آن پوشه را ببينيم .

ب) Save in : در اين قسمت مسير ذخيره مكردن فايل را مشخص مي كنيم ، به طور پيش فرض فايلها در My Document ذخيره مي شوند .

ج) File Name : نام فايل را تايپ مي كنيم . به طور پيش فرض فايلها با اسامي Book1 ، Book2 و ... ذخيره مي شوند .

د) Create New Folder : ممكن است بخواهيم فايل ها را در پوشه جديدي قرار دهيم براي اين كار ابتدا يا Save in مسير مورد نظر را انتخاب كرده سپس برروي اين آيكون كليك مي كنيم . پنجره اي باز مي شود و نام پوشه را مي خواهد . نام پوشه را تايپ كرده و Ok مي كنيم . پس از انجام تنظيمات بالا بر روي دكمه Save پنجره كليك مي كنيم .


ذخيره كردن Book ذخيره شده با نام ديگر :

در منوي File علاوه بر Save گزينه save as هم وجود دارد. تفاوت اين دو گزينه چيست ؟

براي بار اول ذخيره سازي يك Book اين در هيچ تفاوتي با هم ندارند. بر روي هر كدام كه كليك كنيم پنجره Save as باز مي شود. ولي براي دفعات بعد (بعد از اينكه Book را ذخيره كرديم) اگر Save را انتخاب كنيم، ديگر پنجره اي باز نمي شود، و تغييرات بر روي فايل با همان نامي كه انتخاب كرده ايم ذخيره مي شود ولي اگر Save as را انتخاب كنيم مجدداً پنجره Save as باز شده و مي توانيم فايل را با نام ديگر يا در مسير ديگر يا با نام ديگر و در مسير ديگر ذخيره كنيم.

تذكر : وقتي فايلي را با نامي ذخيره مي كنيم اين فايل در نوار عنوان ظاهر مي شود.

ذخيره كردن Book روي ديسكت:

براي ذخيره كردن يك فايل بر روي ديكست بايد در پنجره Save as ، در قسمت Save in ، :3.5 floppy A را انتخاب كنيم .ذخيره كردن Book با فرمت مناسب براي صفحات وب :

اگر بخواهيم فايل Excel را با فرمتي ذخيره كنيم كه مانند يك صفحه وب باشد و بتوان آن را در Browser ديد، كافي است مراحل زير را انجام دهيم:

1- انتخاب منوي File

2- انتخاب گزينه as a web page save

نكته :

در اين حالت فايل با پسوند .htm ذخيره مي شود .
بازسازي Recovery Document

اگر Excel با مشكلي مواجه شود، در صدد ذخيره كردن كارپوشه هاي باز در هنگام برخورد با مشكل بر مي آيد در اين حالت اگر دوباره اكسل را شروع كنيم پنجره Document Recovery باز شده و كليه كارپوشه هايي كه باز بوده اند را نمايش مي دهد. كافي است بر روي كارپوشه مورد نظر كليك كرده تا باز شود. در مقابل نام كار پوشه دو عبارت ممكن است ديده شود :

1- [Recover] : اگر اين عبارت نشان داده شده باشد به اين معناست كه Excel موفق به ذخيره كردن فايل شده است .

2- [original] اگر اين عبارت نشان داده شده باشد به اين معناست كه اين فايل ، فايل با آخرين نسخه ذخيره شده است. و Excel در هنگام بروز مشكل آن را ذخيره نكرده است زيرا يا بعد از آخرين ذخيره ، تغييري نكرده است و يا تغييرات انجام شده ولي نتوانسته ذخيره كند.

تذكر : ممكن است با هر دو عنوان فايل ديده شود مي توانيم حالت Recovery را باز كرده و با فايل اصلي مقايسه كنيم و سپس ذخيره كنيم .
باز كردن صفحه ذخيره شده

مي خواهيم فايلي را كه قبلا ذخيره كرده ايم دوباره بياوريم براي اين كار :

1- پنجره Open را به يكي ار روشهاي زير باز مي كنيم :

الف : Icon Open

ب: File - Open

ج: Ctrl + o


2- پنجره اي باز مي شود كه پنجره Openبوده و مشابه پنجره save بوده و شامل قسمتهاي زير است:

الف : Look in در اين قسمت مسيري كه فايل را در آن ذخيره كرده ايم انتخاب مي كنيم .

ب: Icon View : كليك بر روي اين Icon منويي ظاهر مي شود كه حالتهاي مختلف نمايش فايلها و پوشه هاي موجود در مسير انتخاب شده را نمايش مي دهد و شامل حالت هاي زير است :

1- Thumbnails : اين حالت مناسب فايلهاي تصويري بوده و تصوير را نمايش مي دهد .

2- Tiles : پوشه ها و فايلهاي موجود را به صورت كاشي وار در دو ستون نمايش مي دهد .

3- Icons : پوشه ها و فايلهاي موجود را در 6 ستون نمايش مي دهد.

4- List : پوشه ها و فايلهاي موجود را در 15 سطر نمايش مي دهد .

5- Details : پوشه ها و فايلهاي موجود را با جزئياتشان نمايش مي دهد . در حالتهاي قبل فقط نام فايلها نمايش داده مي شود ولي در اين حالت علاوه بر نام فايل ، سايز آن ، نوع و تاريخ ويرايش آن نمايش داده مي شود .

6- Properties : با انتخاب اين گزينه پنجره ي Open به دو تابلو تقسيم شده در تابلو سمت چپ نام فايل و پوشه ها و در تابلو سمت راست خصوصيات فايل مثل شخص ايجاد كننده آن ، تاريخ تغييرات ، نام كمپاني و ... نمايش داده مي شود .

7- Preview : پيش نمايش از فايل ، نمايش داده مي شود .

نكته :
براي بعضي از فايلها با انتخاب اين گزينه در تابلو سمت راست پيام Preview not available نمايش داده مي شود . براي رفع اين مشكل بايد بر روي فايل باز عمليات زير را انجام دهيم :

File – Properties – انتخاب Tab: Summary – Save preview picture – ok

پس از انجام عمليات بالا ، مجددا برروي آيكن Save ، كليك كنيد .

تذكر : در صورتي كه بخواهيم هر روز از كار پوشه اي استفاده كنيم و بخواهيم به طور خودكار با باز كردن Excel اين كار پوشه باز شود و كافي است آن را در پوشه XL start قرار دهيم. اين پوشه در هنگام نصب Excel ساخته مي شود و مسير آن يكي از دو مسير زير است .

C:/document and setting\ئي كه در آن هستيم User \application data \ يا

Microsoft \excel\ XL start

C:\program file\ Microsoft office\office ll \ XL Start
كار در كارگاه 3

1- يك Book جديد باز كنيد .

2- اين فايل را بنديد .

3- از محيط Excel خارج شويد .

4- وارد محيط Excel شويد .

5- در سلول A5 ، عدد 5 را بنويسيد.

6- اين فايل را با نام T1 در درايو E در پوشه جديدي با نام Test ذخيره كنيد .

7- در سلول A10 عدد 20 را بنويسيد .

8- فايل را ذخيره كنيد .

9- در سلول A15عدد 30 را بنويسيد.

10- فايل را با تغييرات جديد در درايو D با نام T2 ذخيره كنيد .

11- فايل Test را باز كنيد .

12- كليه فايلهاي باز را بنديد .

وارد كردن Data در انواع داده ها و عملگرها داده ها در Excel )تبديل داده عددي به متني فرمول نويسي

وارد كردن Data در انواع داده ها و عملگرها

براي اينكه داده اي را در سلولي وارد كنيم ابتدا بايد روي آن سلول كليك كرده و سپس داده مورد نظر را تايپ كنيم ، يادتان باشد كه هنوز اين دادة وارد شده پذيرفته نشده است براي پذيرفته شدن اين داده پس از تايپ آن يكي از اعمال زير را انجام مي دهيم :

1- Enter : داده پذيرفته شده و سلول جاري به طور پيش فرض سلول زيرين مي شود .

2- Tab: داده پذيرفته شده و سلول جاري سلول بعدي مي شود.

نكته :
سلول بعدي در زماني كه محيط فارسي باشد سمت راست و زماني كه محيط انگليسي باشد سلول سمت چپ مي شود.

Arrow key : داده پذيرفته شده و سلول با توجه به جهت دكمه فشرده شده يكي از سلولهاي اطراف مي شود .
داده ها در Excel :
داده ها در محيط Excel مي توانند اعداد، حروف، تاريخ، زمان و يادداشت باشند كه در زير به شرح تك تك آنها مي پردازيم:

(توجه داشته باشيد كه با فرمت اطلاعات در آينده بيشتر آشنا مي شويد و اين قسمت فقط براي آشنايي با انواع اطلاعات مي باشد. )

انواع داده ها :

1- اطلاعات عددي

كاركردن با اعداد :

Excel تمام اعداد را يكسان فرض مي كند. بنابراين دقت زيادي در نمايش اعداد به صورت مبلغ ، تاريخ و كميت يا هر شكل ديگري از اعداد ندارد. در Excel اعداد را به دو روش مي توان وارد نمود:

1- با استفاده از كليدهاي عددي موجود در بالاي حروف

2- با استفاده از كليدهاي موجود در سمت راست صفحه كليد ( در صورتي كه اعداد اين قسمت كار مي كنند كه كليد Num Lock روشن باشد.)

علاوه بر ارقام 0 تا 9 نمادهاي خاص + و - و ، و . و $ و % و E و e را وارد نمود. كه در آينده با مفهوم هر يك از اين علائم بيشتر آشنا شويم.


عكس العمل Excel نسبت به عدد تايپ شده :

1- اگر طول عدد از سلول كوچكتر باشد تغييري در سلول داده نمي شود.

2- اگر طول عدد به اندازه چند كاراكتر بزرگتر از سلول باشد اندازه سلول بزرگ شده تا عدد در آن بگنجد.

3- اگر طول اعداد براي خانه مورد نظر بزرگ باشد ظاهراً عدد سلولهاي بعدي را اشغال مي كند ولي بعد از Enter كردن يكي از اتفاقات زير روي مي دهد :

الف – اعداد در نماد علمي نمايش داده مي شوند.

ب- عدد گرد مي شود .

ج- سلول با علامت # پر مي شود. اين حالت زماني اتفاق مي افتد كه فرمت سلول General نباشد.
تبديل داده عددي به متني :

اگر اعدادي كه رقم اول آنها صفر است مثل (01234) تايپ كنيم Excel ، صفر را حذف مي كند زيرا صفر قبل از عدد معني ندارد و يا اگر عدد مثبت را به همراه آن تايپ كنيم (مثل 23 +) ، Excel ، + آن را حذف مي كند. همچنين اگر 2/6 را تايپ كنيم سلول 6 مارس را نمايش نمي دهد يعني آن را تبديل به فرمت تاريخ مي كند براي رفع اين مشكلات بايد عدد را تبديل به متن كنيم براي اين كار مي توانيم يكي از علائم زير را قبل از عدد بنويسيم :

' (آپستروف) : اين علامت باعث مي شود عدد به همان صورت و با تراز چپ نوشته شود.

" : اين علامت باعث مي شود عدد به همان صورت و با تراز راست نوشته شود .

^ : اين علامت باعث مي شود عدد به همان صورت و با تراز وسط نوشته شود.

= : اين علامت باعث مي شود سلول با عدد تايپ شده پر شود.

1- داده هاي متني : مي توانيم هر نوع داده متني را در سلولهاي Excel وارد كنيم.

2- داده هاي نوع تاريخ : مي توانيم بدون تنظيم خاصي داده هاي نوع تاريخ در سلولهاي Excel وارد كنيم ، كافي است در سلول تاريخي با فرمت yy/mm/dd يا yy-mm-dd وارد كنيم ، در آينده با قالب بندي هاي تاريخ آشنا مي شويم . با انجام اين كار (-) تبديل به (/) شده و سال به صورت چهار رقمي (19yy) نمايش داده مي شود .

3- داده هاي نوع زماني : مي توانيم بدون تنظيم خاصي داده هاي نوع زمان در سلولهاي Excel وارد كنيم ، كافي است در سلول تاريخي با فرمت hh:mm:ss وارد كنيم ، در آينده با قالب بندي هاي زمان آشنا مي شويم.

2- اطلاعات متني :

ميتوانيم در سلولهاي Excel هر متن دلخواهي را چه به فارسي و چه انگليسي تايپ كنيم.

توانايي Excel براي در نظر گرفتن اعداد مثل متن :

اگر عددي مثل 2/6 را وارد کنيم ، پس از Enter کردن ، Excel، 6 مارس را نمايش ميدهد. يعني اين اعداد را به تاريخ در نظر ميگيرد. براي اينکه اين اعداد با همين قالب نوشته شد قبل از آن علامت (') آپستروف قرار ميدهيم. يعني بنويسيم ( '6/2 )

3- اطلاعات از نوع تاريخ :

اگر در سلول Excel يك تاريخ به فرم dd-mm-yy يا dd/mm/yy وارد كنيم به طور اتوماتيك قالب سلول تبديل به قالب تاريخ شده و خط فاصله ها تبديل به ( / ) شده و سال در چهار رقم نمايش داده ميشود.

4- اطلاعات از نوع زمان :

ميتوانيم در سلول Excel يك زمان را با فرمت H:M:S وارد كنيم كه قالب سلول به طور اتوماتيك زمان ميشود.

5- اطلاعات از نوع يادداشت :

اين نوع اطلاعات توضيحات يا يادداشتهايي هستند كه بر روي سلول ظاهر شده و در مورد آن توضيح ميدهند. در مباحث بعدی با نحوه ايجاد توضيحات آشنا ميشويم.
فرمول نويسي در Excel

عملگرها در Excel :

1- عملگرهاي محاسباتي : از عملگرهاي رياضي + (براي جمع) ، - (براي تفريق) ، * (براي ضرب) و / (براي تقسيم)، ^(براي توان) و % (براي درصد) در Excel استفاده كنيم.


ايجاد يك فرمول رياضي

براي ايجاد يك فرمول رياضي به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم.

روش اول : در سلولي كه مي خواهيم نتيجه نوشته شود يا در خط فرمول علامت = را تايپ كرده ، سپس آدرس عملوند اول را تايپ كرده عملگر را مي نويسيم و بعد آدرس عملوند دوم و بهمين ترتيب ادامه مي دهيم .

روش دوم : در سلولي كه مي خواهيم نتيجه نوشته شود علامت = را تايپ كرده ، سپس بر روي سلولي كه حاوي اولين عملوند است كليك كرده ، سپس عملگرد را تايپ كرده و بعد بر روي سلول حاوي در بين عملوند كليك مي كنيم و به همين ترتيب ادامه مي دهيم .


* تقدم عملگرهاي رياضي :

اگر در يك فرمول چندين عملگر رياضي داشه باشيم ، اين عملگرها داراي تقدم هستند كه عبارتند از :

()

^

%

*و/

+و-

مي بينيم كه * و / در يك خط نوشته شده اند زيرا اين دو داراي تقدم يكسان هستند و اگر در فرمولي هر دو عملگر بودند از سمت چپ اولين عملگر انجام مي شود .

2- عملگر متني : براي عبارتهاي متني مي توانيم از عملگر & (الحاق) استفاده كنيد. با قرار دادن اين عملگر بين دو متن آن دو را به هم پيوند مي دهيد.

3- عملگر آدرس : براي بيان محدوه اي از آدرس مي توانيم از عملگر : استفاده كنيم. كافي است آدرس ابتداي محدوده را نوشته، سپس عملگر آدرس را تايپ كنيم و بعد آدرس انتهاي محدوده .

توجه:
دقت فرماييد كه اين قسمت فقط براي آشنايي با انواع اطلاعات مي باشد و با فرمت اطلاعات در آينده بيشتر آشنا خواهيد شد.
كار در كارگاه 2

1- عدد 12345 را وارد کنيد.
2- آيا پس از Enter کردن تغييري در اين عدد حاصل ميشود.
3- عدد 12345678901 را وارد كنيد.
4- پس از enter كردن چه اتفاقي ميافتد؟
5- عدد 1000000000000000 را وارد کنيد.
6- پس از Enter کردن چه تغييري در عدد حاصل ميشود.
7- عدد 30000000000000000000 را وارد کنيد.
8- پس از Enter کردن چه تغييري در عدد حاصل ميشود.
9- عدد 1111222233334444555512341234 را وارد کنيد.
10- پس از Enter کردن چه تغييري در عدد حاصل ميشود.
11- عدد 123456789123456789 را وارد کنيد.
12- پس از Enter کردن چه تغييري در عدد حاصل ميشود.
13- عدد 3 را در خانه A1 و عدد 5 را در خانه A2 بنويسيد.
14- در خانه A6 فرمولي بنويسيد که حاصل جمع اين دو عدد را حساب کند. ( به روشهاي مختلف)
15- عدد 3 را در خانه A4 وارد کنيد.
16- عدد 4 را در خانه B3 وارد کنيد.
17- عدد 2 را در خانه C10 وارد کنيد.
18- فرمولي در سلول D1 بنويسيد كه حاصل جمع 3 و 4 و 2 را بدست آورده و نتيجه را در 5 ضرب کرده و به توان 2 برساند.
19- حاصل عبارت زير را حدس زده و سپس نتيجه را در خانه E1 محاسبه کنيد.
A4*(A4-C10)+B3*3%
20- کلمه Hello را در خانه A1 تايپ کنيد.
21- کلمه My را در خانه A3 تايپ کنيد.
22- کلمه Friend را در خانه A5 تايپ کنيد.
23- فرمولي بنويسيد که در خانه A7 جمله Hello My Friend نوشته شود.
24- ميبينيد که بين کلمات فاصله نيفتاده . براي ايجاد فاصله از ويرايش سلول استفاده کرده و بعد از کلمات فاصله بيندازيد.

فصل هفتم(اطلاعات اکسل)انواع صفحه گسترده(آشنايي با محيط Excel )اصطلاحات صفحه گسترده Excel کاردرکارگاه

دوره ی آموزشی Excel چهارمین مهارت از استاندارد ICDL می باشد . Excel یک نرم افزار صفحه گسترده (Spread Solution) است. از Excel برای محاسبات ریاضی ، آماری و نمودار کشی استفاده می شود .
برای مطالعه ی این دوره ی آموزشی نیاز است کاربران محترم آشنایی مقدماتی با محیط Windows داشته باشند . جهت نصب و اجرای نرم افزارهای Office که Excel نیز شامل آن می شود ، نیاز به سیستمی با مشخصات ذیل می باشد :

- حداقل سیستم مورد نیاز پنتیوم 233
- 16 مگابایت Ram
- حدود 600 مگا بایت فضای آزاد
تعريف صفحه گسترده :

صفحه گسترده اين امکان را فراهم مي نمايد که داده ها را بصورت سطر و ستون وارد نمائيد .بعد از وارد کردن داده ها عملياتي نظير محاسبات ، مرتب سازي و فيلتر نمودن را روي آنها انجام داده، همچنين ميتوان اين داده ها را چاپ کرده و نمودار هايي بر اساس آنها ايجاد کرد.

انواع صفحه گسترده :

اولين صفحه گسترده VisiCalc در سال 1978 به بازار آمد. اين صفحه گسترده از نخستين "برنامه هاي کاربردي عالي " محسوب ميشد. لوتوس 123 در سال 1983 به بازار آمد و براي مدت طولاني بيشترين سهم بازار را به خود اختصاص داد. کواترو پرو و اکسل Excelدر سال 1987 به بازار معرفي شدند که هر دو تحت محيط گرافيکي Windows عمل ميکردند.

ورود به محيط Excel :

Excel جزء نرم افزار هاي گروه Office ميباشد . نرم افزار هاي Office نصبي است. پس به طور پيش فرض در منوي Program قرارميگيرند. براي ورود به محيط Excel مسير زير را طي ميكنيم :

Start/ Programs/ Microsoft Excel
آشنايي با محيط Excel

با اجراي Excel پنجره اي باز مي شود كه شامل اجزاء زير است:

1- نوار عنوان برنامه (Title Bar)

نواري است كه بالاترين پنجره محسوب مي شود . اين نوار شامل نام محيط (Microsoft Excel) و نام Book و دكمه هاي هدايت (Caption Button) كه شامل دكمه هاي مربوط به بست ، بزرگ نمايي و كوچك نمايي پنجره مي باشد است .

2- فهرست انتخابي اصلي يا نوار منو (Menu Bar)

منو به معني ليست انتخاب مي باشد و مي توانيم دستور مورد نظر را از منو انتخاب كرده، اجرا كنيم.

3- نوار ابزار (Tool Bar)

در زير نوار منو، نواري وحود دارد كه فرمانهاي موجود در منوها را به شكل يك ابزار در اختيار كاربر قرار مي دهد. بعضي از اين ابزارها ممكن است در منوها وجود نداشته باشد. به طور پيش فرض دو نوار ابزار Standard و Formatting فعال هستند.

4- نوار فرمول (Formula Bar)

از اين نوار براي ايجاد، ويرايش و نمايش فرمولها استفاده مي كنيم. اين نوار مختص محيط Excel مي باشد.

5- نوار انتخاب صفحه كاري (Sheet Bar) :

در قسمت پايين پنجره كار پوشه نواري وجود دارد كه مي توان Sheet مورد نياز براي كاركردن را انتخاب نمود. برروي اين نوار عناويني مثل Shett2 , Sheet1 و ... وجود دارندكه با Click كردن روي هر كدام، كاربرگ مورد نظر باز خواهد شد.

6- سطر وضعيت (Status Bar) :

در پائين ترين قسمت پنجره ، نواري به نام سطر وضعيت وجود دارد كه وضعيت جاري برنامه را نمايش مي دهد.


فعال كردن نوار ابزراها :

نوار ابزارها را مي توان از دو طريق فعال نمود.

1- از طريق منوي View ، گزينه Toolbar

2- بر روي يكي از نوار ابزارها Right Click كنيم.

فعال كردن نوار فرمول و سطر وضعيت:

براي فعال كردن سطر وضعيت و سطر فرمول (Formula Bar) بر روي منوي View ، Click كرده و در كنار گزينه هاي مربوط به آنها علامت تيك مي زنيم .
اصطلاحات صفحه گسترده Excel

1- فايل صفحه گسترده يا كارپوشه يا Work Book يا Book :

به فايل ها در Excel كارپوشه اطلاق مي شود. فايل ها در Excel با پسوند XLS ذخيره مي شوند .

2- صفحه كاري با كاربرگ يا Work Sheet يا Sheet :

هر فايل Excel از چندين زيرصفحه تشكيل شده است كه به آنها كاربرگ گفته مي شود . در حقيقت Book مثل يك پوشه بوده و محل نگهداري چند صفحه با نام Sheet است. يعني اطلاعاتي كه ما وارد مي كنيم در Sheet ها وارد مي شود به طور پيش فرض هر Book شامل سه Sheet است كه به طور پيش فرض با اسامي Sheet1 ، Sheet2 و Sheet3 ناميده شده اند.

3- سطر يا Row :

هر Sheet از چندين رديف يا سطر تشكيل شده است كه معمولاً با شماره هاي 1 و 2 و ... مشخص مي شوند.

4- ستون يا Column :

هر Sheet از چندين ستون تشكيل شده است كه معمولاً با حروف الفباي A,B و ... مشخص مي شوند .

5- ستون يا Column :

محل برخورد يك سطر و ستون خاص در روي Sheet سبب ايجاد فضايي مي شود كه به آن سلول گفته مي شود . اين سلولها مي توانند شامل مقادير عددي، كاراكتري ، شيء و ... باشد.

6- نشاني يا آدرس سلول :

هر سلولي در Sheet با نام يا آدرس خاصي مشخص مي شود . براي نوستن آدرس هر سلول ابتدا حرف ستون و سپس شماره آن را مي نويسيم . مثلاً آدرس E5 با سلول ستون E در سطر پنجم اشاره مي كند .

رفتن سريع به يك آدرس:

براي رفتن سريع به آدرس سلول مورد نظر كافي است در اولين كادر خط فرمول (Name Box ) آدرس سلول را تايپ كرده و Enter كنيم.

اصطلاح :

- Namebox : كادري است در نوار فرمول براي ارجاع سريع به يك آدرس ، نامگذاري سلولها و يا يك محدوده ي خاص

- تايپ فارسي : به طور پيش فرض حروف در Excel ، لاتين تايپ مي شوند ، براي اينكه بتوانيم فارسي تايپ كنيم كافي است كليدهاي Alt+Shift سمت راست را همزمان فشار دهيم . با انجام اين كار آيكن Language در Task bar ، FA را نمايش مي دهد.

- فارسي كردن محيط : فارسي كردن محيط با تايپ فارسي متفاوت است . در حالت پيش فرض ستون عنوان سطرها ( 1، 2 ، 3 و ... ) در سمت چپ صفحه است و ستونها از سمت چپ شروع مي شوند . در حقيقت شروع Sheet از سمت چپ است كه اين نشان دهنده ي لاتين بودن محيط است . براي فارسي كردن آن كافي است بر روي آيكن (Sheet Right-to-left) در نوار ابزار Formatting كليك كنيم . با انجام اين كار عنوان سطرها به سمت راست منتقل شده و ستونها از سمت راست شروع مي شوند .

كلمات كليدي :

Work Book : كارپوشه

Work Sheet : كاربرگ

Cell : سلول

Row : سطر

Column: ستون
كار در كارگاه 1

1- يک Book جديد باز کنيد.
2- اين Book را با نام Test1 ذخيره کنيد.
3- Book را ببنديد.
4- مجدداً آنرا باز کنيد.
5- يک کپي از آن با نام Test2 بر روي Desktop ذخيره کنيد.
6- از محيط خارج شويد.

اکسس/نحوه اجرا macro از طريق فرم/تهيه يك Switchboard/تست اخر/پایان فصل ششم

نحوه اجرا macro از طريق فرم

ابتدا به نماي طراحي فرم رفته و command button ايجاد نموده و بدون فعال بودن wizard آن سپس پنجره خصوصيات آن را فعال نمائيم و از پنجره ايجاد شده tab را زده و برگ نشان event رويداد مد نظر كه در اينجا on click مي باشد را انتخاب مي كنيم

سپس از ليست آن نام ماكرويي كه ساخته ايم را انتخاب مي كنيم و با رفتن به نماي form view مي توان ماكرويي كه ساخته ايم را از طريق فرم اجرا نمائيد.

نكته : در صورتي كه ماكرو از قبل نساخته باشيم و بخواهيم مستقيما از طرق فرم ابتدا ساخته سپس به كنترل فرمان command button تخصيصي دهيم و به روش قبل ابتدا عمل نمود و سپس گزينه macro builder را انتخاب مي كنيم و وارد محيط macro شده و ماكرو را مي سازيم و سپس از طريق فرم اجرا مي كنيم.
تهيه يك Switchboard

از منوي Tools
Date base utilities
Switchboard manger

را انتخاب مي كنيم ودر پنجره باز شده در آن new را انتخاب مي كنيم و سپس يك اسم براي آن انتخاب مي كنيم و سپس دكمه edit را انتخاب مي كنيم و آيتم هايي كه مي خواهيم روي board قرار دهيم را اضافه مي كنيم و نام فرم switch را وارد مي كنيم و سپس در Tools Startup نام فرم switch را وارد مي كنيم تا هنگام اجرا مستقيما اين فرم اجرا شود.
تمرین عملي
در این قسمت با دستورات Sql آشنا شده و با کاربرد ماکرو ها و خواص آنها کار کرده و نحوه اجرا Macro از طریق فرم را آموختید و با تهیه یک Switchboard آشنا شدید.

با استفاده از کاربرد Sql جمع نمرات دانش آموزان را محاسبه کنید.
=====================================================
فصل ششم اموزش به پایان رسید فصل هفتم درمورداکسل میباشدهمینطورکه دیدین دراکسس مطالبی راجب اکسل هم بود پس قطعا کمی تجربه دارید ازش درفصل هفتم بصورت کامل ترچندروزتوضیح میدهم دوستان عزیز این وبلاگ جهت اموزش هست وهیچ حس برتری ندارد مطالب این وبلاگ کپی برداری بدونه نام ذکرمنبع حرام است نام منبعarashm9000

اکسس/استفاده از توابع در Select /ماكروها/ايجاد فرم/بررسی ویژگیها و خاصیت ها در ماکروها/همه نمايشي

استفاده از توابع در Select

1- Count : تعداد سطرهاي بازگردانده شده توسط select را ميشمارد.

Select Count(*) from Customers
where Country ='uk'

در اصل تعداد مشترياني را ميشمارد كه در كشور انگليس هستند. كه عدد 7 جواب است.
ضمیمه:
select2.gif
2- Sum : مجموع يك فيلد عددي را برمي‌گرداند.
[Select sum(Quantity) from[order details
where productid = 11
مجموع فيلد Quantity را براي فيلدهايي كه شماره محصول آنها ( Productid) برابر 11 است را محاسبه ميكند.
ضمیمه:
select3.gif
استفاده از group by :
هنگامي كه از توابع count و Sum به همراه يك فيلد ديگر در دستور select استفاده مي‌شود از group by استفاده مي‌كنيم .
به عنوان مثال دستور زير جمع مقادير فيلد Quantity را براي هر شماره محصول محاسبه ميكند .
Select productid, sum(Quantity) as sum_qty
[from [Order Details
group by productid
كه نتيجه مانند زير خواهد بود :
productid sum_qty
----------- -----------
61 603
3 328
32 297
6 301
41 981
64 740
9 95
12 344

ماكروها

در اكسس ماكرو يك زبان برنامه نويسي ساده است كه از آن براي خودكار كردن برخي از عمليات استفاده مي شود. اساسا ماكرو مجموعه عملياتي است كه در پاسخ به وقوع يك واقعه يا در صورت تحقق شرايط پس از وقوع يك واقعه به دنبال هم اجرا مي شوند.


برخي از كاربردهاي رايج ماكرو:

1- برنامه ريزي دكمه هايي كه چند عمل مثل بازكردن و بستن فرم ها را به دنبال هم انجام مي دهند.
2- تعيين يا حذف فيلتر يا ترتيب مرتب سازي در فرم ها و گزارش ها
3- تغيير دادن خواص يا مقادير كنترل ه در زمان اجراي برنامه
4- كمك كردن به تضمين قسمت ورود داده ها و ارايه پيغامهاي مناسب به متصديان ورود داده ها در صورت وقوع خطا
5- خودكار كردن عمليات تكراري
آشنايي با ماكروهايي كه خواص را تغيير مي دهند: در تكليف زير يك فرم ساده حاوي چهار كنترل است. دو تا از اين كنترل ها در پاسخ به برخي از وقايع خواص دو كنترل ديگر را توسط ماكروها تغيير مي دهند.
ايجاد فرم:

1- ابتدا form new design view
2- يك كنترل برچسب روي فرم قرار داده و green را با قلم 18 نقطه را براي آن قرار داده و سپس رنگ زمينه برچسب را به سبز تغيير دهيد.
3- پنجره خواص properties را باز كنيد و خاصيت visible را از زبانه قالبندي به no تغيير دهيم.
4- يك كنترل برچسب ديگر را درست با همان مشخصات قبلي و در همان جاي كنترل قبلي ايجاد كنيد. كه براي اين مي توانيد با دكمه راست موس روي كنترل قبلي كليك كرده و كپي و در هما جا paste مي كنيم.نام این برچسب را Red و رنگ ان را قرمز کنید با سایز 18
5- به ديدگاه فرم برويد و از آنجا خاصيت visible هر دو كنترل برابر no است و صفحه اي خالي را مشاهده خواهيد كرد
6- به ديدگاه طراحي باز گرديد و دو دكمه فرمان به فرم اضافه كنيد و تيترهاي اين دكمه ها را به ترتيب به green و red تغيير دهيد.
7- فرم را ببنديد و انرا با نام red green ذخيره كنيد.

اين ماكرو توسط دكمه هاي فرمان اجرا خواهد شد.
بررسی ویژگیها و خاصیت ها در ماکروها

خواص كنترل

1- داخل ماكرو يك new باز كرده و ستون macro name را باز كرده و نام show red را وارد كنيد

2- در ستون action برويد و رديف set value را به عنوان عمل اين ماكرو انتخاب كنيد

3- روي item قسمت پائين روي سه نقطه كليك كرده تا سازنده عبارات ظاهر شود.

4- اين دو ماكرو كار مشابهي را انجام مي دهند و يكي از ماكروها خاصيت visible بر چسب را no و خاصيت visible بر چسب قرمز را yes مي كند. ماكرو ديگر visible سبز را yes ديگري قرمز را no مي كند.

5- در ديالوگ سازنده عبارت روي all forms form دوبار كليك كرده و سپس red green كليك كرده تا سازنده عبارت متوجه شود كه شما با اين فرم كار داريد.

6- در ستون دوم جزء label را پيدا كنيد و روي آْن كليك كنيد.

7- حالا در ستون سوم روي خاصيت visible كليلك كنيد

8- اين عبارت بايد ايجاد شود

Forms![red green]![label].visible

9- آرگومان عمليات expression را به no تغيير دهيد

10-سطر دوم در ستون سوم action مجددا عمليات set value را انتخاب كنيد

11-بايد در قسمت item عبارت زير را ايجاد كنيد.

Forms![red green]![label].visible

12-مقدار expression را yes كنيد

13- اين عمليات را طوري تغيير دهيد كه براي show green اجرا شود و به عبارتي عكس عمل showered را انجام دهيد.

حالا بايد ماكروي ايجاد شده را به فرم red green متصل كنيد

1- ابتدا form red green را در ديدگاه طراحي باز كرده و سپس دكمه فرمان green را خواصش را انتخاب و گزينه event را on click را انتخاب و ماكروي macroredgreen.show green را از ليست انتخاب كنيد و به روش مشابه براي red انجام دهيد بايد ماكروي macroredgreen .show red را از on click انتخاب كنيد.

2- فرم را اجرا كرده و نتيجه كار را مشاهده كنيد.

Comment توضيحات درباره عمليات انتخابي ماكرو action arguments تنظيم تا آرگومانهايي كه مطابق action انتخابي مي باشد بطور مثال در شكل زير ما action، open query را انتخاب مي كنيم. با انتخاب اين action آرگومانهاي آن در شكل فعال مي شود كه مي توانيد ببينيد

Query name
database
Design View
Print preview
Pivot table
Pivot chat
همه نمايشي

Data mode Add- Edit- Read-only

در صورتي كه بخواهيم يك action تحت شرايط خاصي انجام شود در چنيني حالتي بايد ستون condition نيز به طراحي ماكرو اضافه شود و به عبارتي كه حاوي شرط مورد نظر است براي آن action نوشته شود. براي فعال كردن منو VIEW اين گزينه Condition را فعال مي كنيم.
اگر بخواهيد چند ماكرو را تحت يك ماكرو يا يك نام ذخيره كنيد بايستي macro name را فعال نمائيد و تمام ماكروها را تحت يك ماكرو ذخيره كنيد.

View macro name

اکسس/اصول ارتباط بانرم افزارMs - Excle /اصول ارتباط ب نرم افزارMS-WORD /استفاده از تکنیک پشرفته اکسس

اصول ارتباط با نرم افزار MS - Excle

در بخش های قبلی نحوه ارتباط فایلهای Access با نرم افزار Ms-Excle را گفته ایم و در دو پست قبلتر هم نحوه ارتباط با ole را توضیح دادیم برای جلوگیری از تکراری شدن مطالب و برای یادگیری بهتر طبق مثالی روند ارتباط با نرم افزار Ms-Excle را دنبال می کنیم.

1- ابتدا در نمای طراحی جدول فیلدی با نام Chart ایجاد کنید سپس نوع داده آن را از نوع داده ole object قرار دهید .
ضمیمه:
ol13.jpg


2- سپس جدول را ذخیره کرده و در نمای ورودی داده شده View-Data Sheet از منوی insert گزینه object را انتخاب نموده از پنجره ظاهر شده گزینه Microsoft Excle Chart را انتخاب کنید و ok را بزنید.

3- برنامه وارد محیط Excle شده و یک نمودار از اطلاعات موجود پیش فرض نمایش می دهد.

4- وارد sheet1 شوید تا اطلاعات پیش فرض را مشاهده کنید.

5- شما می توانید اطلاعات موجود را حذف و اطلاعات خودتان را وارد کنید و نتیجه چارت خود را مشاهده کنید.

6- با هر بار کلیک روی فیلد جدول ، وارد برنامه Excle میشوید و نتیجه قابل مشاهده است.

اصول ارتباط با نرم افزار MS-WORD

1- با توجه به توضیحات ole object و توضیحات درباره ارتباط Access با نرم افزار Ms - Excle ارتباط با Ms - Word بسیار ساده می باشد. مراحل زیر را دنبال کنید تا طی مثالی با برنامه Ms-Word ارتباط برقرار نمائیم.

2- ابتدا وارد نمای طراحی جدول مورد نظرتان شده فیلدی از نوع ole object بسازید سپس جدول را دخیره وارد نمای ورود داده شده از منو insert گزینه object را انتخاب سپس از پنجره ظاهر شده نرم افزار Microsoft Word Document را انتخاب نمائید ok نموده تا وارد محیط word شوید.
ضمیمه:
ol19.gif


3- حال محیط برای درج مقادیر و متنهای شما آماده است به دلخواه فایل خود را ایجاد کنید سپس ذخیره و نتیجه را روی نمای ورود داده جدول خود مشاهده نمایید .
ضمیمه:
ol21.jpg


شناسایی اصول ارتباط Access با برنامه های Ms-Office با توجه به مطالب گفته شده در این فصل به طریق مشابه شما قادرید با برنامه های Ms-power point ،Ms-Visio و غیره ارتباط برقرار کنید همانگونه که در مثالها یاد گرفتید که چگونه با برنامه های Ms-Excle و Ms-Word ارتباط برقرار نمائید.

استفاده از تکنیکهای پیشرفته در Access

در این قسمت کار با SQL و کار با ماکرو ها و خواص آنها را می آموزید.


اصول کار با Structured Query Language ) SQL )

مطالب زير اكثرا از كتاب Microsoft SQL Server 7.0 Database Implementation Training انتخاب گرديده است . اين كتاب به همراه CD آموزش آن به عنوان يك مرجع براي امتحانات مايكروسافت استفاده مي‌شود.
جداول بكار رفته نيز همگي در SQL Server 7.0 در Database Northwind موجود هستند.
برای بکار بردن دستورات sql در بانک اطلاعاتی Access باید ابتدا یک Query از نوع Select بسازید سپس از منو View گزینه sql view را انتخاب کرده و دستوراتی که یاد می گیرید در آن درج کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

دستور Select

اين دستور كه دستوري مستقل نيست و حتما بايد با اجزايي بكار رود جهت ساخت پرس و جو بر روي بانك اطلاعاتي بكار مي‌رود و ركوردهايي كه با شرايط اين دستور همخوان باشد به عنوان نتيجه پرس و جو برمي‌گرداند . چهار كلمه كليدي وجود دارند كه بخشهاي ارزشمند اين دستور را تشكيل مي‌دهند :

1- select
2- from
3- where
4- order by

شكل كلي دستور :

ضمیمه:
select.gif


Where شرط
Order by نام فيلد يا شماره فيلد

مثال:

Select * from customers
اين دستور تمام ركوردهاي جدول customers را برمي‌گرداند.
كه نتيجه 91 سطر از اطلاعات اين جدول خواهد بود حال اگر شرط Country ='uk' اضافه كنيم ، فقط اطلاعات مشتريان انگليس جواب خواهند بود كه به 7 سطر تقليل مي‌يابد.
select * from customers
where Country ='uk'
حال
select City,Country from customers
order by city
فقط ستونهاي نام شهر (city) و نام كشور (Country) را بر گردانده و بر اساس نام شهر مرتب ميكند. دستور بالا با دستور پايين هردو يك جواب را ميدهند :
select City,Country from customers
order by 1
كه 91 سطر بازگردانده خواهد شد . در نتيجه پرس و جو تعدادي سطر تكراري وجود دارد مانند شهر London كه اگر از كلمه Distinct در Select استفاده كنيم اين سطرهاي تكراري حذف خواهد شد .
select distinct City,Country from customers
order by 1
و جواب 69 سطر خواهد بود.

ضمیمه:
select1.gif

اکسس /خلاصه تست/چگونگی ارتباطAccess با برنامه های دیگرMs- Office /افزودن تصاویرگرافیکی به فرم وگزارش

خلاصه آنچه در این قسمت آموختید:

اصول کار با فایلهای Html و اینکه Http چیست ؟ و چه نوع پیوندها و لینکهایی امکان پذیر است. نیز پیوند و لینک به صفحات اینترنتی را آموختید و توانایی ساخت و خروج اطلاعات جدول و پرس و جو را بصورت Html یاد گرفتید. همچنین ساخت خروجی گزارشات به صورت Html را فرا گرفتید و توانایی ساخت صفحات پویا را آموختید.

تمرين عملی:

اطلاعات یکی از پرس و جو ها یا گزارشات خود را در قالب Html در آورید.
چگونگی ارتباط Access با برنامه های دیگر Ms- Office

در این قسمت ارتباط Access با سایر برنامه های تحت Office و شناسایی اصول بکارگیری خاصیت OLE در این برنامه را و افزودن تصاویر گرافیکی به فرمها و گزارشات را می آموزید.

یکی از راه های ارتباط با برنامه Access با برنامه های دیگر تحت Office استفاده از قابلیت OLE می باشد ( Embedd Object Link )

OLE یک فناوری یکپارچگی برنامه ها است ، شما می توانید برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین برنامه ها بکار بگیرید . همهی برنامه های تحت از OLE پشتبانی کنند.

شناسایی اصول استفاده از OLE 32 bit

OLE Object قابلیتی است که امکان بکار گیری برنامه های تحت Office را در برنامه Access فراهم می سازد .لذا با بکارگیری نوع داده OLE Object قابل دسترسی می باشد .


برای کارکردن با OLE Object مراحل زیر را دنبال کنید :

1- ابتدا فیلدی از نوع داده OLE Object بسازید .
2- سپس از منوی Insert گزینه ی Object را انتخاب کنید . (سپس میتوان روی رکورد فیلد Picture راست کلیک کنید Insert Object را انتخاب کنید.)
3- سپس در پنجره ی Microsoft Office Access دو قابلیت برای استفاده از خاصیت OLE دارید :

1- Creat New
2- Creat form file

در صورت انتخاب Creat New در قسمت object type تمام محیط هایی که می توانند با Access ارتباط داشته باشد نمایش می یابد شما با انتخاب هر محیط ( نرم افزار ) ابتدا بایدفایل را در همان محیط و بعد در برنامه Access بکار بگیرید . مثلا با انتخاب Autocad Drawing وارد برنامه Autocad می شود .

3- نتیجه ترسیم شده جدید را با یک نام ذخیره و خارج شوید .
4- حال نام فایل ساخته شده رادر فیلد picture می بینید با کلیک روی آن وارد محیط Autocad Drawing می شود .

راه دوم بکارگیری Creat From File است . در این روش شما فایلی که می خواهید از هر نرم افزاری که موجود است می توانید بیاورید یعنی قبلا ان را ساخته اید اکنون آن را فرا می خوانید . برای انجام ان مراحل زیر را دنبال کنید.

1-در قسمت File مسیر کامل فایل مد نظر را درج می کنید و یا اینکه از Browse مسیر فایل را انتخاب می کنید با انتخاب ok فایل شما ظاهر می گردد.
2-فرض کنید در این برنامه یک فایل word به نام T1 را انتخاب کرده باشیم مسیر فایل انتخابی در قسمت File ظاهر خواهد شد سپس ok کرده نتیجه را در فیلد picture مشاهده خواهید کرد
افزودن تصاویر گرافیکی به فرمها و گزارشات

برای افزودن تصاویر گرافیکی به فرمها و یا گزارشات به دو صورت می توان اقدام کرد.

1- ابتدا از روش ole object توضیح داده شده در قسمت شناسایی اصول استفاده از ole object
ابتدا تصویر گرافیکی را که از قبل موجود بوده فراخوانی کرده از روش Creat From File سپس جدول را ذخیره و از یکی از روشهای توضیح داده شده برای ساخت فرم ، فرم خود را می سازیم

2- در این روش مستقیما از خود فرم تصویر گرافیکی را فرا میخوانیم
بدین صورت که ابتدا وارد محیط طراحی فرم شده و از منوInsert گزینه object را انتخاب می کنیم پنجره Microsoft Office Access ظاهر می گردد سپس بقیه مراحل را طبق توضیحات قسمت شناسایی اصول استفاده از ole object دنبال می کنیم تا فایل گرافیکی به فرم مان اضافه شود. موارد گفته شده به طریق مشابه برای گزارشات نیز استفاده میشود.

اکسس اصول استفاده از تکنولوزی Internet Data Base Connector-IDC /Active Server Page-ASP/اصول کار با

اصول استفاده از تکنولوزی Internet Data Base Connector-IDC

اتصال بانک اطلاعاتی به اینترنت internet data base connector یا idc برنامه ای تخصصی است که می تواند بر روی سرویس وب شخصی personal web server یا سرویس اطلاعات اینترنتی یا internet information server نصب شود.با بکار گیری IDC می توانید صفحات پویای وب را بسازید.IDC از یک الگو استفاده می کند که به ازاء هر کدام از اجزای بانک اطلاعاتی ،حاوی یک توکن است و دارای یک فایل اسکریپت است که اطلاعات ضروری برای بازیابی داده های بانک اطلاعاتی را در خود جای داده است. فایل الگو دارای پسوند HTX . و فایل اسکریپت دارای پسوند IDC . است. برای ساختن یک پیوند به یک صفحه IDC باید پیوندی به فایل IDC آن بسازید. در صورتی که IDC بدرستی نصب شده باشد هنگامی که متقاضی بخواهد یک فایل IDC را بازیابی کند سرویس وب،صفحه وبی را که حاوی داده های بانک اطلاعاتی است به وی تحویل خواهد داد.
اصول استفاده از تکنولوزی Active Server Page-ASP

صفحات سرویس فعال Active Server Page هم بر روی سرویس اطلاعات اینترنت IIS و هم روی سرویس وب شخصی اجرا می شوند. این صفحات از یک زبان اسکریپت ( Script ) استفاده می کنند این زبان معمولا VB SCRIPT نام دارد و روی سرویس وب اجرا میشود. این اسکریپت پس از اجرا شدن ، صفحه وب را به متقاضی بر می گرداند. صفحات سرویس فعال ، می تواند به همه اشیاء Active x/com نصب شده به روی سرور از جمله اشیاء بانک اطلاعاتی و کنترلهای Active x دستیابی نمایند با بکارگیری صفحات سرویس فعال ،می توانید یک برنامه کاربردی کاملا مبتنی بر وب بنویسید اگر چه جزئیات انجام این کار بسیار پیچیده است.

نکته:
برای استفاده از IDC ، ASP لازم است فرد آشنایی کامل در زمینه طراحی صفحات وب و برنامه نویسی اسکریپت داده باشد که توضیح بیشتر این مطالب از حیطه بحث ما خارج می باشد.
اصول کار با صفحات پویای Page

Page ها كاربران را قادر مي سازد تا از طريق اينترنت يا اينترانت اطلاعات موجود در پايگاه داده را مشاهده و ويرايش نمائيد.

روش كار

ايجاد صفحه از روشهای طراحي design view و استفاده از صفحات وب موجود existing web page و بعد ايجاد صفحه از طريق ويزارد Auto page: columnar قابل ساختن است.


روش كار ايجاد صفحه به صورت خودكار Auto page: columnar

نحوه ساخت از طريق auto page مشابه ساخت گزارش و فرم از طريق Auto مي باشد.


روش كار ايجاد صفحه به صورت page wizard

نحوه ساخت صفحه از طريق page wizard مشابه ساخت گزارش از طريق ويزارد مي باشد.آشنايي با Design view براي طراحي صفحه

در قسمت راست پنجره طراحي page فیلدها ظاهر مي شود و مي توانيد فيلدها را به روش drag & drop به قسمت طراحي page منتقل كرده و آرايش دهيم. سپس در نماي page view نتيجه آن را مشاهده كنيد.
123
4
5678910
last